BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

___________________

 

Số: 334/QĐ-BKHĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra

nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

___________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 theo đúng Phương án quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngÀy ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Các thành viên BCĐTW;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Vụ TCCB, Bộ KHĐT;

- Lưu: VT, TCTK.

 

   BỘ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN,
NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN TRUNG ƯƠNG

Bùi Quang Vinh