NGÀNH THỐNG KÊ NỖ LỰC THỰC HIỆN

LỜI NÓI ĐẦU

 

 Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 Mục đích chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: (i) biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; (ii) biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

 Kết quả chính thức cuộc Tổng điều tra đã được công bố vào tháng 9 năm 2016. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, bên cạnh các ấn phẩm, Tổng cục Thống kê biên soạn và phổ biến kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thông qua công cụ khai thác dữ liệu trực tuyến với tiêu đề “Công cụ khai thác dữ liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016” với các nội dung chính:

 1 - Giới thiệu về Tổng điều tra: Quyết định, phương án, phiếu điều tra và giải thích phiếu điều tra;
 2 - Báo cáo phân tích kết quả Tổng điều tra;
 3 - Công cụ khai thác dữ liệu Tổng điều tra: gồm các thông tin tổng hợp về nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

 Với lượng thông tin rất lớn, phạm vi rộng, nội dung phức tạp, trong quá trình biên tập sẽ khó tránh khỏi còn sai sót, hạn chế. Tổng cục Thống kê rất mong nhận được sự góp ý của các tổ chức, cá nhân để sản phẩm ngày được hoàn thiện hơn.

 Trong quá trình sử dụng và khai khác dữ liệu Tổng điều tra, nếu có gì vướng mắc xin liên hệ theo địa chỉ: Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản, Tổng cục Thống kê, Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024.73046666 máy lẻ 3663, 1202, 1203, 1204; Email: nonglamthuysan@gso.gov.vn.

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ